Zdalne nauczanie

Jeśli nasza placówka będzie zmuszona wprowadzić zdalne nauczanie, to realizowane ono będzie za pomocą programu MS TEAMS. Aby korzystać z programu należy:

  1. Pobrać program MS TEAMS (kliknij tutaj).
  2. Zainstalować program MS TEAMS .
  3. Uruchomić program MS TEAMS.
  4. Zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
  5. Podczas pierwszego logowania ustawić nowe hasło. Bardzo proszę zapamiętać hasło. Nie mamy możliwości odtworzenia hasła w sposób automatyczny. Musi to zrobić administrator – pan Tomasz Grądzki, co może trochę potrwać uniemożliwiając uczestnictwo w zajęciach.

Regulamin korzystania z aplikacji Microsoft Teams – SP1 w Siemianowicach Śląskich

1. Uczniowie korzystają z aplikacji Teams jedynie w celach edukacyjnych.

2. Uczeń zobowiązany jest do właściwego przygotowania do lekcji lub zajęć (przed logowaniem do aplikacji Teams), co obejmuje:
a) posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz przyborów szkolnych,
b) odpowiedniego stroju do lekcji wychowania fizycznego,
c) niezbędnych materiałów np. plastycznych lub innych wymaganych podczas konkretnych zajęć (zgodnie z wytycznymi nauczyciela).

3. Podczas lekcji i zajęć uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania. W sytuacji utrudniania prowadzenia powyższych – w tym zachowania niegodnego ucznia – prowadzący po dwukrotnym upomnieniu, ma prawo do usunięcia ucznia spośród aktywnych uczestników spotkania. Powyższy fakt zostaje odnotowany w dzienniku elektronicznym.

4. Rozpoczęcie spotkania możliwe jest jedynie przez nauczyciela i uczeń ma obowiązek dołączyć do niego. Tym samym zabrania się rozpoczynania spotkań przez uczniów (za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to uzgodnione z nauczycielem).

5. Prowadzący decyduje o momencie zakończenia zajęć lub lekcji. Uczniowie – po jego wyraźnym komunikacie – zobowiązani są do przerwania połączenia.

6. Nauczyciel kończy połączenia jako ostatni.

7. Zabrania się nagrywania lekcji i zajęć – biorąc pod uwagę możliwości aplikacji, ale także inne zewnętrzne programy.

8. Zabrania się także utrwalania wizerunku nauczyciela, wykonując zdjęcia lub zapisując widok ekranu (np. wykorzystując funkcję printscreen).

9. W sytuacji uniemożliwiającej połączenie nauczyciela z uczniami poprzez aplikację Teams, przesyła on odpowiednią informację przy użyciu dziennika elektronicznego.

10. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich (co rozumie się przez zakaz udostępniania materiałów przygotowanych przez prowadzącego oraz udostępnianie jego wizerunku).

11. Wszelkie naruszenia powyższego regulaminu mają wpływ na końcoworoczną ocenę zachowania ucznia.

12. Obecność ucznia weryfikuje się na podstawie połączenia nawiązanego w aplikacji.

13. Każde spotkanie w aplikacji Teams trwa 45 minut. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel, uczniowie dołączają do spotkania na danym kanale, zgodnie z planem lekcji. W czasie lekcji nauczyciel może poprosić uczniów o wykonanie poleceń – w tym czasie dzieci opuszczają spotkanie (zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi przemiennego kształcenia), a w razie wątpliwości – dołączają ponownie, zadając konkretne pytania lub sprawdzając zlecone zadania.

14. Uczniowie powinni pamiętać, że po zakończeniu lekcji z danym nauczycielem, muszą rozłączyć się i wybrać w aplikacji kolejny przedmiot i tam oczekiwać na rozpoczęcie spotkania.

15. W ramach możliwości aplikacji, nauczyciel będzie umieszczał w niej również niezbędne materiały, z którymi uczeń musi się zapoznać (zakładka – Pliki) i wykonać zadania (jak dotychczas).

16. Zajęcia dodatkowe będą odbywały się według planu. O konkretnej godzinie spotkań poinformuje Państwa prowadzący.

17. Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, socjoterapeutą zostaną uruchomione poprzez aplikację Teams – prowadzone będą jak dotychczas.

18. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Następnie lekcje odbywać się będą wg planu przekazanego Państwu przez wychowawców.

19. Obecność rodziców podczas lekcji powinna ograniczyć się do pomocy w zalogowaniu ucznia do konkretnego zespołu – ewentualnie przelogowania do następnego.

Skip to content